Modlitwa św. siostry Faustyny Kowalskiej

Dopomóż mi, Panie, aby moje oczy były miłosierne,
bym nigdy nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów,
ale upatrywała to, co piękne w duszach bliźnich i przychodziła im z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch był miłosierny,
bym skłaniała się do potrzeb bliźnich,
by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie, aby język mój był miłosierny,
bym nigdy nie mówiła ujemnie o bliźnich,
ale dla każdego miała słowo pociechy i przebaczenia.
Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków,
bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu,
na siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne,
bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim,
opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie.
Prawdziwie moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce moje było miłosierne,
bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich.
Nikomu nie odmówię swego serca.

Share

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze wszystkich ludzi, Ty w pełni czasów posłałeś do nas Swojego Syna, aby rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno i mocą Ducha Świętego pozwalasz nam uczestniczyć w Twoim życiu. Ty w każdym czasie wzywasz ludy i narody, aby oczyszczone we Krwi Baranka przeszły z wielkiego ucisku do Twojej chwały. Wielbimy Cię w Twoim Kościele, który jest „światłem” narodów. Dziękujemy Ci za ludzi Kościoła, których współcześnie postawiłeś na naszej drodze życia.
Przez wstawiennictwo Niepokalanej, Matki Kościoła prosimy o dar coraz większej miłości,  z której zrodził się Kościół i dla której został powołany.
Dziękujemy Ci za liczne charyzmaty Kościoła i za dary otrzymane na drodze Oazy Żywego Kościoła i Ruchu Światło – Życie, których założycielem jest Twój kapłan Franciszek Blachnicki, „gorliwy apostoł nawrócenia i wewnętrznej odnowy człowieka” (Jan Paweł II).
Jesteśmy przekonani, że kapłan ten uczestniczy już w Twojej chwale niebieskiej. Jeżeli jednak Ty, Ojcze, wybrałeś go, by teraz w szczególny sposób kapłan ten stał się dla nas wzorem i przykładem, i by nadal przyczyniał się do wzrostu Twego Królestwa na ziemi, to naszym zadaniem będzie przyczyniać się do tego, by ta wola stała się powszechną nie tylko  w niebie, ale i na ziemi. Prosimy Cię o to z całą pokorą, a czynimy to przez naszego Pana za wstawiennictwem Niepokalanej, Matki Kościoła.
Amen.

Share

Modlitwa za kapłanów

O Panie, daj sługom Twoim serce czyste,
zdolne kochać tylko Ciebie.
Serce, które by nie znało zła,
zdolne do zachwytu i do bojaźni.
Daj im serce wielkie, otwarte na Twoje zamysły
i zamknięte na wszelkie ciasne ambicje,
na małostkowe współzawodnictwo międzyludzkie.
Serce zdolne równać się z Twoim
i zdolne wszystkich kochać i wszystkim służyć.
O Panie, daj im serce mocne, chętne i gotowe
stawić czoła wszelkim trudnościom,
pokusom, słabościom, znudzeniu, zmęczeniu,
serce potrafiące wytrwale, cierpliwie i bohatersko
służyć tajemnicy, którą Ty powierzasz tym synom Twoim,
których utożsamiłeś z sobą.
Daj im, Panie, serce zdolne do prawdziwej miłości,
to znaczy zdolne rozumieć, akceptować,
służyć i poświęcać się,
zdolne być szczęśliwym,
pulsującym Twoimi uczuciami i Twoimi myślami.
Amen.

Papież Paweł VI

Share

Modlitwa o uproszenie łask za pośrednictwem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej tak, iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich członków do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając nam przez jego wstawiennictwo łaski……………………, o którą najpokorniej prosimy.
Amen.

Share

Modlitwa o poznanie i wypełnienie woli Bożej

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca.
Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję,
głęboką pokorę, zrozumienie i poznanie,
abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.

Św. Franciszek z Asyżu

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci